فرم خلاصه طرح جهت ارائه در جلسات کارگروه اشتغال و شورای برنامه ریزی

فرم خلاصه طرح جهت ارائه در جلسات کارگروه اشتغال و شورای برنامه ریزی استان

مشخصات مجری طرح (حقیقی حقوقی )

مشخصات طرح

نام واحد (حقوقی):

دستگاه اجرایی:

نام و نام خانوادگی(مجری- مدیرعامل):

عنوان طرح :

تلفن :

ظرفیت طرح :

نوع طرح (توسعه ای ایجادی):

نوع مدیریت (تعاونی خصوصی):

محل اجرای طرح :

مشخصات سرمایه گذاری (میلیون ریال)

پیش بینی اشتغال

انجام شده :

نوع اشتغال(تثبیت ایجاد):

تعهد شده:

تعداد اشتغال:

تسهیلات ثابت :

ارزی:

ریالی:

تسهیلات در گردش

جمع کل سرمایه گذاری

مشخصات فنی طرح

مشخصات توجیه اقتصادی طرح

زمین موردنیاز(متراژ):

ظرفیت موجود استان

ساختمان(مترمربع):

ظرفیت مورد نیاز استان

(بازارهای هدف)

ماشین آلات(درصد) :

داخلی :

خارجی :

نرخ بازده داخلی

نقطه سر به سر

مدت بازگشت سرمایه

اقدامات انجام شده (پیشرفت فیزیکی) : زمین ، ساختمان ، تاسیسات ، ماشین آلات و زیر ساخت(آب ، برق ، گاز، تلفن ، راه)

خلاصه فرآیند تولید محصول یا خدمات ( ازجمله مواداولیه موردنیاز ، نحوه فرآوری ، نوع محصول ، کاربرد محصول یا خدمات):

اطلاعات درخواستی به صورت تایپ شده و بدون قلم خوردگی ارائه گردد.

دبیرخانه کارگروه اشتغال استان