فرم درخواست تسهیلات

 

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

اینجانب/اینجانبان/شرکت ……………………………………………………….. فرزند ………………………..
نوع شرکت ………………………………………. به شماره شناسنامه/ثبت شده شماره ………………………………… صادره از/محل ثبت …………………………………………………. متولد/تاریخ ثبت ……………………………………
ساکن شهرستان ……………………………….. به مدیریت …………………………………………………………………
نشانی محل سکونت …………………………………………………………………………………………………………………….

دارای موافقت اصولی شماره ………………………. پروانه ساختمانی شماره ………………………………………………

و نقشه های تصویب شده توسط سازمان …………………………. جهت احداث/توسعه/تجهیز/مرمت و
باز سازی طرح ………………………………………. به متراژ ………….. متر مربع در …….. طبقه از پلاک ثبتی شماره ……………………………… واقع در شهرستان ………………. بخش ……………………… دارای شماره ورقه مالکیت/قرار داد……………………… به نشانی …………………………………………………………………………..
نیاز به مبلغ ………………………………….. ریال تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت مدنی را دارم /داریم
با شرایط ذیل :

۱- هزینه کل اجرای طرح غیر از زمین و مخارج قبل از تسطیح و پی کنی مبلغ ریال و هزینه انجام شده تا این تاریخ مبلغ ریال میباشد.

۲- تعهد می نماید کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز بانکی را حد اکثر ظرف یک ماه تهیه و در اختیار بانک قرار دهم / دهیم و در غیر این صورت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حق دارد نسبت به لغو و ابطال معرفی نامه صادره به بانک عامل مبادرت و بودجه مربوطه را دراختیار سایر متقاضیان قرار دهد .

۳- تعهد می نماید کلیه ساختمانها و تاسیسات را برابر پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب اجرا و هیچگونه تخلفی ننمایم / ننمائیم ، در صورت تخلف مسئول جبران ضرر و زیان وارده به بانک خواهم بود / خواهیم بود.

۴- تعهد می نماید که هر گونه افزایش در هزینه طرح را رأساً تأمین نمایم نمائیم .

۵- تعهد مینماید کلیه ساختمانها و تاسیسات موضوع طرح را در طول اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات بانکی به هزینه شخصی به نفع بانک بیمه نمایم / نمائیم .

امضاء متقاضی