همت محمدی

فاطمه رضایی نیا

بهپور کریمیان

کارشناس خبر

32222145


عبدالله فیروزی

کارشناس رسانه

32222145


ایمان شریفی

کارشناس خبر

32222145


فرایندهای اداره امور فرهنگی

زمینه های فعالیت روابط عمومی:

 • نظارت بر امور نمایشگاه ها
 • بخش ارتباطات مردمی
 • بخش سمعی و بصری
 • بخش روابط عمومی الکترونیک ودرگاه سازمان
 • بخش ارتباط با خبرگزاری ها و مطبوعات
زمینه فعالیت های امور فرهنگی و ارتباطات
 • برقراری ارتباط با رسانه های گروهی محلی به منظور معرفی رویدادهای فرهنگی استان
 • تهیه و تنظیم تقویم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به ویژگی های استان
 • برقراری ارتباط و هماهنگی در جهت انعکاس فعالیت های فرهنگی منطقه در سطح استان و کشور
 • فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی سازمان، اجرای مراسم و نشر و توزیع تولیدات فرهنگی و همچنین حمایت و هدایت از تشکل های غیر دولتی و صنفی در سطح استان
 • نظارت بر اجرای برنامه ها در مراسم خاص و مرتبط با رویدادهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطح استان در چارچوب دستورالعمل های صادره از سوی سازمان مرکزی
 • حمایت و هدایت بخش غیر دولتی و جلب مشارکتهای مردمی در جهت گسترش و توسعه فعالیتهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب ضوابط و معیارهای تدوین شده و ابلاغی