شناسنامه کاروانسرواهای ثبت شده میراث فرهنگی


.۱.

کاروانسرای آبگرم کوار:

دوره تاریخی:اسلامی

آدرس : شهرستان شیراز ، بخش کوار، شمال شرقی روستای آبگرم دامنه کوه

۲

َکاروانسرای باجگاه:

دوره تاریخی:قاجاریه

آدرس : جاده شیراز – اصفهان  – باجگاه     

۳

کاروانسرای بیدزرد:

دوره تاریخی:قاجاریه

آدرس : کیلومتر ۲۸ جاده شیراز به کوار بعد از روستای بیدزرد

۴

کاروانسرای چنار راهدار:

دوره تاریخی: صفویه

آدرس : شیراز – جنب پاسگاه چنار راهدار

۵

کاروانسرای خانه زنیان:

دوره تاریخی:قاجاریه

آدرس : جاده شیراز به کازرون – خانه زنیان

۶

کاروانسرای ده بید :

دوره تاریخی:قاجاریه

آدرس : شهرستان خرم بید – شهر ده بید – خیابان اصلی

۷

کاروانسرای دوکوهک:

دوره تاریخی: صفویه

آدرس : شیراز – جاده شیراز به سپیدان – دوکوهک – جنب جاده آسفالته

۸

کاروانسرای دیودان:

دوره تاریخی: اسلامی

آدرس : شهرستان شیراز – بخش کربال – یک کیلومتری شرق روستای کوه خیاره

۹

کاروانسرای قوام آباد :

دوره تاریخی: اسلامی

آدرس : سعادت شهر – دهستان کمین – روستای قوام آباد – مجاور جاده کمربندی سعادت شهر و مرودشت

۱۰

کاروانسرای میان کتل:

دوره تاریخی: اسلامی

آدرس : شهرستان کازرون – بخش کوهمره – دهستان دشت برم – نزدیک روستای