شناسنامه خانه های ثبت شده میراث۱ فرهنگی

انتخاب صفحه :۱۲۳۴۵۶

 

شماره صفحه۱

 

 

۱

خانه ابوالقاسم تشکریان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله درب شیخ – روبروی آرامگاه شیخ روزبهان – پلاک ۱

۲

خانه احمدروحانی

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : محله درب شیخ – بازارچه حاجی رجب – کوچه دیزی پزها – پلاک ۶۸

۳

خانه اسدالله شجاعت

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : خ لطفعلی خان زند- کوچه ۱۸۴- پلاک ۹

۴

خانه اصغرو محمدعلی خواسته

دوره تاریخی: قاجار و اوایل پهلوی

آدرس : بافت قدیم شیراز – بازار چه فیل – کوچه عطاء الدوله – پلاک ۵۳

۵

خانه اکبر هنر

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز- خیابان لطفعلی خان – محله ی گود عربان- زند – کوچه تریاکچی – پلاک ۱

۶

خانه اکبرجوانمردی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله گودعربان – جنب مسجد نصیرالملک – کوچه آثار جم – تاق حصیربافها – پلاک۱۵

۷

خانه بتول حسن پور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – سمت شمال بین الحرمین – تاق فکور بیات – پلاک ۱۱و۹

۸

خانه بمانعلی مویدی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شهرستان لار – بافت قدیم شهر – قسمت شمالی بازار قیصریه – کنار برکه آردفروشان

۹

خانه سرتیپ پارسایی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله لب آب – بازارچه نایب – کوچه خدیجه بانو – پلاک ۲۹

۱۰

خانه پرویزعمویی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – کوچه آثار عجم – پلاک ۱

۱۱

خانه پوست فروش

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه پشت مسجد شهدا – تاق ادب نیا- پلاک ۲۵

۱۲

خانه حسین علی تصمیم حقیقی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله دروازه سعدی – بازارچه فیل – کوچه لردها – پلاک۲۴

۱۳

خانه جلال صاحب الامر

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه خانقاه احمدی – تاق بیضایی – پلاک ۴

۱۴

خانه جمال صداقتی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله گود عربان – کوچه تریاکچی – تاق حاج میرزا کریم – پلاک ۱۵

۱۵

خانه جوادصداقت نژاد

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شیراز – بافت قدیم – محله لب آب – کوچه سوریهای ۲ – پلاک ۱۷

۱۶

خانه حاج محمدمکاره چی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله بی بی دختران – جنب آرامگاه بی بی دختران – کوچه مهندسی – پلاک ۴۱

۱۷

خانه حاج منصورکرونی (کنیسه)

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – خیابان زند – نبش کوچه شهرداری سابق – روبروی پارکینگ خیام

۱۸

خانه حبیب الله مهندسی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس :شیراز – محله بی بی دختران – جنب آرامگاه بی بی دختران – کوچه مهندسی – پلاک ۳۷

۱۹

خانه حبیب پیشه وری

دوره تاریخی : قاجاری

آدرس : شیراز – محله لب آب – پشت مسجد آقالر – کوچه چاوشها – پلاک

۲۰

خانه آزادحسینی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله گودعربان – پشت مدرسه خان – کوچه مدرسه حشمت

۲۱

خانه محمدفرودی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : خیابان زند – کوچه۳۳

۲۲

خانه دهقان

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گود عربان-کوچه ی ۳۹(شهید سعادت)-روبه روی مسجد شیخ علی خان-پلاک ۲۸

۲۳

خانه محمدرزمجو

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : محله گودعربان – خ لطفعلی خان زند – تاق حاج میرزا کریم – کوچه تریاکچی – پلاک ۲+۱۱

۲۴

خانه محمدحفیظ

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : محله سرباغ – کوچه خانقاه احمدی – تاق بیضایی – پلاک ۸

۲۵

خانه محمدحسن ذاکری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان قاآنی کهنه-کوچه ی ۱۲-پلاک ۲۳۷

۲۶

خانه محمدکاظم کاویانی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله درب شیخ – کوچه شاه علی – پلاک ۱۹و۱۷

۲۷

خانه ناصرابطحی و احمدپور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : بافت قدیم شیراز – محله سرباغ – کوچه پروین اعتصامی – پلاک ۱۵

۲۸

خانه نخشب موحدکازرونی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز-بافت قدیم-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی بازارچه ی حاج زینل-پشت پارک شبک

۲۹

خانه نورانی وصال

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : خیابان قاآنی کهنه – خیابان حائری – شماره۱۵

۳۰

خانه عباس ندافی و اصغررعیتی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-خیابان لطفعلی خان زند-محله ی گود عربان-پشت مسجد گنج-پلاک ۷و۹

۳۱

خانه آمنه و مهدی چکامه حقیقی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سر باغ-کوچه ی خانقاه احمدی-پایین تر از مسجد محمدی-سر باغ اول-پلاک ۳۷

۳۲

خانه آیت اللهی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان زند-کوچه ی حمام گلدسته

۳۳

خانه ابراهیم مستغنی

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی ۷۳

۳۴

خانه ابوالحسن دیهیمی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-خیابان بین الحرمین-کوچه ی حمام محتسب-پلاک ۲۵

۳۵

خانه اسماعیل عباسپور

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-بازارچه ی فیل-کوی مقتدری-روبه روی مسجد آدینه-پلاک۵۷

۳۶

خانه اصغراسدی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سر باغ-کوچه ی هفت

۳۷

تاریخی خانه اکبراکبری

دوره:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی گود عربان-کوچه ی حمام صدر آباد-پلاک