:انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

شماره صفحه

۴

 

 

.۱.

خانه ضیائیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان قاآنی – کوچه مقنی ها – پلاک ۱۲

 

۲

خانه علی یل

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز ، محله گودعربان ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه بیت العباس ، پلاک ۲۳

۳

خانه حبیب شیرازی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان قاآنی شمالی ، روبروی سقاخانه ابوالفضل ، کوچه کریم پور ، پلاک ۳۰

۴

خانه حسین علی تصمیم حقیقی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله دروازه سعدی – بازارچه فیل – کوچه لردها – پلاک ۲۴

۵

خانه تومانی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شهر ، کوچه سیدالفقار ، سمت راست

۶

خانه عبدالحمید تولایی

دوره تاریخی : قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، گذر سنگ سیاه ، کوچه مقنی ها ، بن بست فرجام ، پلاک ۵۱

۷

خانه توللی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز ، خیابان قاآنی کهنه ، کوچه رحمت ، پلاک ۳

۸

خانه خداخواست تسلیمی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله لب آب ، پشت مسجد آقالر ، کوچه چاوشها ، پلاک ۳

 

۹

خانه عبدالحسین تن کس

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، بازارچه فیل ، کوچه عطاء الدوله ، بن بست اکبر منشی ، پلاک ۴۶

۱۰

خانه شریفی

دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله بیات ، کوچه شهید احمد نژاد ، پلاک ۲۸


۱۱

خانه شاپوری

دوره تاریخی: اوایل پهلوی

آدرس : شیراز ، خیابان انوری ، روبروی خیابان اهلی

۱۲

خانه شفیعی اردکانی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، بازارچه حاج زینل ، کوچه گلستان (کوچه جنب مسجد امام علی ) پلاک ۸۱

 

۱۳

خانه شفا(صارم السلطان )

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله اسحق بیگ ، کوچه مسجد مولا ، کوچه حمام سرو ، دربند ملک التجار

 

۱۴

خانه حسن علی صابر سنگری

دوره تاریخی : قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، کوچه محله سرباغ ، بن بست کدخدا ، پلاک ۶۲

 

۱۵

خانه صدر جهرمی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله گودعربان ، مجاور بازار حاجی و پشت مسجد جامع عتیق

 

۱۶

خانه حسن صدرایی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، پشت مدرسه خان ، کوچه شهید خلوصی ، تاق رضوی ، پلاک ۱

 

۱۷

خانه رباب رشالی

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان قاآنی ، پشت باغ ایلخانی ، روبروی پلاک ۴

 

۱۸

خانه رافائل زاده

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – خیابان رودکی – خیابان مکتبی – شماره ۳۰

 

۱۹

خانه شهناز نظافت

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه کدخدا (شهید ناصری )، پلاک ۲۶

 

۲۰

خانه عبدالرحیم نعمتی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، خیابان زند باریک ، چهارراه دروازه سعدی ، نرسیده به حمام بهارستان ، داخل کوچه ، اولین فرعی

 

۲۱

خانه حسین مومنی

دوره تاریخی : اواخر قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سنگ سیاه ، بازارچه حاج زینل ، کوچه جنب مسجد امام علی ، پلاک ۸۱

 

۲۲

خانه آقای حاجی مهیا

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلیخان زند ، محله بی بی دختران

۲۳

خانه خردمندغربی

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – خیابان انوری – کوچه ساندویچ ۱۱۰ – شمال خانه شاپوری

۲۴

خانه سید علی جوکار(شاهزاده جمالی)

دوره تاریخی : قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ،محله سنگ سیاه ، کوچه شاهزاده جمالی ، پلاک ۷

۲۵

خانه عیسی جلالیان

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، گودعربان ، کوچه اسکندری ، تاق مختاری ، پلاک ۱

۲۶

خانه آزادحسینی

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شیراز ، محله گودعربان – پشت مدرسه خان – کوچه مدرسه حشمت

۲۷

خانه انجوی

دوره تاریخی:قاجاری و اوایل پهلوی

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سنگ سیاه ، بازارچه حاج زینل ، پشت پارک شبک

۲۸

خانه حبیب الله عسکری

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله درب شیخ ، پشت مسجد آقا احمد ، کوچه ۶۶

۲۹

خانه حاجی عاطفی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان بین الحرمین ، کوچه حمام قاضی جنب بن بست معارف ، پلاک ۱۶

۳۰

خانه بدرالزمان معاونی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، محله ارامنه ، کوچه شاهزاده جمالی ، پلاک ۱۴