“کلوخ‌پزان” رسمی ماندگار از گذشته‌های دوراقلیدی‌های استان فارس

سازمان میراث فرهنگی