فضای دسترسی به خدمات رفاهی مجموعه تاریخی بیشاپور ایجاد می شود