بازدید از موزه‌ها و اماکن گردشگری در روز جهانی موزه رایگان است