همزمان با روز جهانی صنایع دستی از پلاکهای ماندگار اساتید این حوزه رونمایی شد

سازمان میراث فرهنگی