۱۵ پروژه گردشگری در۶ ماه اول سال ۹۷ در فارس به بهره برداری می رسد

سازمان میراث فرهنگی