در دور اول و دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان فارسمناطق نمونه گردشگری شهرستان شیراز


ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱شیرازبین المللی
۲قلاتبین المللی
۳بموملی
۴ارژنملی
۵چهل چشمهملی
۶برم شورملی
۷پس کوهکملی
۸صدرا ملی
۹قره آغاجملی
۱۰هفت برمملی
۱۱سلامتبین المللی

مناطق نمونه گردشگری شهرستان سپیدان

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱مارگونبین المللی
۲کهکران و ساران
استانی
۳تنگ تیزاباستانی
۴شش پیر
استانی
۵بانش
محلی
۶برم فیروز
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان مرودشت

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱شیرازبین المللی
۲قلاتبین المللی
۳بموملی
۴ارژنمحلی
۵چهل چشمهمحلی
۶برم شورمحلی
۷پس کوهکمحلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان اقلید

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱تنگ براق
مللی
۲سدهملی
۳کافتراستانی
۴چغور سیاه
محلی
۵آسپاسمحلی
۶کوه یل
محلی

 

 

{mospagebreak}

 

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان ممسنی

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱تنگ بوان
ملی
۲فهلیانملی
۳نوراباداستانی
۴پاقلعهاستانی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان لار


ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱کوه اوز (دریاچه هیرم)
محلی
۲هرمود محلی
۳جویم محلی
۴کرموسپچمحلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان فسا

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱امامزاده اسماعیل
ملی
۲باغ کدیوریمحلی
۳چهل چشمه و قمپ آتشکدهمحلی
۴امامزاده شهیدانمحلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان سروستان

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱مهارلو
ملی
۲چشمه تزنگ
محلی
۳ چشمه و باغات رباط
محلی
۴سروستانمحلی

 

{mospagebreak}

 


مناطق نمونه گردشگری شهرستان کازرون

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱پریشان
ملی
۲بوشیگان
استانی
۳ دشت برم
محلی
۴تنگ چوگان
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان نی ریز

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱بختگان
بین المللی
۲بهرام گور
استانی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان فیروزاباد

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱ممیمند
ملی
۲سد تنگاب
استانی
۳خرقه
محلی


مناطق نمونه گردشگری شهرستان جهرم

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱جهرم
استانی
۲جهرم
محلی
۳ خفر
محلی
۴سد سلمان فارسی
محلی

 

 

 

{mospagebreak}

 

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان زرین دشت

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۳ حاجی آباد
محلی
۴زرین دشت
محلی

 

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان بوانات

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱سوریان
محلی
۲پیر کدویه
محلی
۳ ده زیارت
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان فراشبند

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱برم فرهاد
ملی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان پاسارگاد

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱پاسارگاد
بین المللی
۲سعادت شهر
محلی

مناطق نمونه گردشگری شهرستان خرم بید

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱بیدستان
ملی
۲سرآسیاب قادراباد
محلی

 

 

{mospagebreak}

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان استهبان

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱ایج
استانی
۲انجیرستان
محلی
۳ چشمه قهری
محلی

مناطق نمونه گردشگری شهرستان لامرد

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱چاه عینی
ملی
۲تنگ خور
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان خنج


ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱خنج
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان ارسنجان


ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱بناب
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان قیر


ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱سرآسیاب
محلی


مناطق نمونه گردشگری شهرستان مهر

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱تنگ مهر
محلی
۲مهر
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان آباده

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱ایزدخواست
ملی
۲خسروشیرین
محلی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان داراب

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱داراب گرد
استانی

 

مناطق نمونه گردشگری شهرستان رستم

 

ردیفمناطق نمونهسطح بندی
۱تالار سراسیاب
محلی
۲چشمه گجستان
محلی