پروژه های مرمتی استان

فهرست پروزه ها ی مرمت حوزه معاونت میراث فرهنگی

ردیف

عنوان پروژه

۱

مرمت تیمچه صرافیان آباده

۲

مرمت مسجد شهداء

۳

مرمت منزل اوجی

۴

مرمت منزل حسنی ارکانی

۵

مرمت هفت تنان

۶

مرمت منزل توحیدی

۷

مرمت منزل افشاریان

۸

مرمت منزل فرحناک

۹

مرمت منزل کاویانی

۱۰

مرمت منزل روحانی

۱۱

مرمت منزل شفیعی اردکانی

۱۲

مرمت منزل عابدی

۱۳

مرمت منزل انجوی نژاد

۱۴

مرمت تزئینات دیوانخانه

۱۵

مرمت کاروانسرای کنارتخته

۱۶

مرمت بازار کازرون

۱۷

مرمت منزل اثنی عشر

۱۸

مرمت منزل تولایی

۱۹

مرمت منزل طالبان

۲۰

مرمت منزل مقدس استهبان

۲۱

مرمت پل خان مرودشت

۲۲

مرمت منزل صدق آمیز

۲۳

مرمت منزل شریفی حسینی

۲۴

مرمت باغ نشاط لار

۲۵

مرمت قلعه دختر فیروزآباد

۲۶

مرمت منزل برکت

۲۷

مرمت سرای مشیر

۲۸

مرمت منزل زینت الملک

۲۹

مرمت منزل جاوید نیریز

۳۰

مرمت منزل قصاب زاده

۳۱

مرمت منزل معزی استهبان

۳۲

مرمت مسجد جامع فسا

۳۳

ساماندهی و مرمت آرامگاه سعدی

۳۴

ساماندهی و مرمت مسجد وکیل

۳۵

 

ساماندهی و مرمت عمارت باغ نو