برگزاری اولین نشست کار گروه مشترک میراث فرهنگی و شورای اسلامی فارس در شیراز