روستاهای هدف گردشگری استان

 

لیست روستاهای هدف گردشگری استان فارس

روستای دوسیران ازتوابع شهرستان کازرون

روستای امامزاده بزم ازتوابع شهرستان بوانات

روستای دوان از توابع شهرستان کازرون

روستای کهنویه ازتوابع شهرستان لامرد

روستای دادین ازتوابع شهرستان کازرون

روستای دوبنه ازتوابع شهرستان سروستان

روستای آسپاس ازتوابع شهرستان اقلید

روستای ارژن ازتوابع شهرستان شیراز

روستای لایزنگان ازتوابع شهرستان داراب

روستای سرآب بهرام ازتوابع شهرستان نورآباد

روستای نوایگان ازتوابع شهرستان داراب

روستای احمد محمودی ازتوابع شهرستان نورآباد

روستای سیمکان ازتوابع شهرستان بوانات

روستای رودبال ازتوابع شهرستان استهبان

روستای رودبال ازتوابع شهرستان سپیدان

روستای پاقلعه ازتوابع شهرستان ممسنی

روستای بهرغان ازتوابع شهرستان سپیدان

روستای آتشکده ازتوابع شهرستان فیروزآباد

روستای کهکران ازتوابع شهرستان سپیدان

روستای بندامیر ازتوابع شهرستان شیراز

روستای کمهرازتوابع شهرستان سپیدان

روستای تنگ براق ازتوابع شهرستان اقلید

روستای کندازی ازتوابع شهرستان مرودشت

روستای جیدرزارازتوابع شهرستان مرودشت

روستای فاروق ازتوابع شهرستان مرودشت

روستای دشتک ازتوابع شهرستان مرودشت

روستای روزبدان ازتوابع شهرستان فیروزآباد

روستای ده کهنه ازتوابع شهرستان سپیدان

روستای موشگان ازتوابع شهرستان فیروزآباد

روستای مارگون ازتوابع شهرستان سپیدان

روستای خرمایی ازتوابع شهرستان کوار

روستای سرمشهد ازتوابع شهرستان کازرون

روستای چنارازتوابع شهرستان آباده

روستای قصریعقوب ازتوابع شهرستان خرمبید

روستای قوام آبادازتوابع شهرستان پاسارگاد

روستای قلات ازتوابع شهرستان شیراز

روستای کمجان ازتوابع شهرستان خرامه

روستای قنات ابراهیم ازتوابع شهرستان بوانات

روستای هفت آسیاب ازتوابع شهرستان قیروکارزین

روستای مهارلو ازتوابع شهرستان سروستان

روستای دهمورد ازتوابع شهرستان نیریز

روستای کوهنجان ازتوابع شهرستان سروستان

روستای اسلام آباد ازتوابع شهرستان ارسنجان

روستای کاریان ازتوابع شهرستان لار

روستای خورجان ازتوابع شهرستان خرم بید

روستای کریشکی ازتوابع شهرستان لار