شماره مستقیم

شماره داخلی

کارکنان

بخش

واحد

۳۲۲۲۲۱۴۵

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۰۵

خانم ها:رضایی نیا-

آقایان:کریمیان -فیروزی

روابط عمومی

۱۲

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۵۵

آقای:حمیده

آقای عامری

رفاه/کمیته های گردشگری

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۶

آقای شاهسوندی

درآمد

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۰۶

آقایان:خالویی/حقیقی

املاک/حقوقی

۱/۳۲۲۴۷۶۴۰

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۴۶-۲۴۷

آقای دکتر امیری

مدیرکل


۱۰

۱۱

۳۲۲۴۲۹۷۱

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۴۶-۲۴۷

خانم هوشمند-آقای حاج محمدی

دفترمدیریت

۳۲۲۳۰۳۰۱

آقای هاشمی

دفترهماهنگی امور راهنمایان

۳۲۲۴۴۰۶۶

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۵۱

خانم مهربانی/خانم فیروزمند

مسئول تحول اداری

۳۲۲۲۲۱۴۶

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۱۵

آقای مجمدی

رییس اداره امور فرهنگی

۹

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۱۵

آقای خبیر

گرافیست

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۵۳/۲۰۷

خانم ایمانی/آقای روح الله زارع

کارشناس امور فرهنگی/کارشناس امور نمایشگاه ها و اماکن

داخلی ۲۳۵آقای صیاد/خانم شیبانیناظر موسسات اقامتی/کارشناس آمار

۳۲۲۴۴۰۶۵

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۰۲

خانم شجاعی وآقای کشاورز/آقای بازیار

آموزش گردشگری و اقامتگاه بوم گردی/ناظر خانه مسافر

۳۲۲۴۷۶۴۳

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۲۲

آقای معینی

معاونت توسعه

۸

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۲۲

آقای مسکوکی

دفتر معاونت

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۰۳

آقای جوکار/خانم بنفشه زارع

مسئول امور قراردادها/کارشناس امورقراردادها

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۴

آقای شایق/خانم هاشمی

مسئول فناوری اطلاعات/مسئول بهبود فضای کسب و کار

۳۲۲۴۰۲۰۳

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۰۹

آقای محسن نژاد

معاونت گردشگری

۷

۳۲۲۴۰۲۰۴

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۷

خانم  معصومه زارع

دفتر معاونت

۳۲۲۴۴۰۶۷

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۰

آقای بهادری پور/خانم ها: مولایی-کشاورز

مسئول دفاتر جهانگردی/کارشناس دفاتر

۳۲۲۴۴۰۶۷

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۱

خانم یار احمدی-آقایان فرزاد زارع/روانشاد

کارشناس نظارت اقامت و پذیرایی/کارشناس اقامت بین راهی

۳۲۲۴۰۲۰۳

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۹

خانم ادهمی/خانم امیری

کارشناس دفاتر/کارشناس امور راهنمایان

۳۲۲۲۴۰۶۸

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۰۸

آقایان :همایون-پی تام

دفترفنی فناوری اطلاعات:نرم افزار/سخت افزار

 

۶

 

۳۲۲۴۹۴۰۱

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۲

خانم امیرزاده/خانم امینی مقدم

آموزش کارکنان/امین اموال

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۱۳

آقای حسینی

اموال

۳۲۲۲۹۰۴۷

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۵۰

آقایان مرتضوی/آقای شاه امیری

کارشناس مناطق نمونه گردشگری/کارشناس مطالعات

۳۲۲۲۹۰۴۷

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۲۸

آقای اکبرزاده

سرپرست معاونت سرمایه گذاری

۵

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۲۹

آقای جوکار

دفتر معاونت

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۳۰

آقایان کلاهی-امیری-

کارشناس طرح

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۳۱

خانم دوستدارحسینی

کارشناس آمار و طرح

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۲۰

خانم زائری

کارشناس تسهیلات/آمار

۳۲۲۲۲۱۳۹

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۳۴

آقای دهقان

دفترحراست

۴

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۳۳

آقای انصاری

ریاست حراست

خانم فهیمه رحمان ستایشکارشناس عملکرد و رسیدگی به شکایات

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۳۳

آقایان : یادگاری -دهقان

کارشناس حراست

۳۲۲۴۹۴۰۰

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۲۳

آقای خالویی

مسئول امور اداری و مسئول امور شهرستان ها/کارشناس امور اداری

۳

۳۲۲۳۴۶۴۱

(۳۲۲۴۴۰۶۸)

داخلی۲۲۴

خانم محمدی

کارگزینی

داخلی۲۲۵

خانم محمدی

کارشناس امور اداری

۳۲۲۲۷۷۷۱

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۲۶

آقای باقر زارع

مسئول دبیرخانه

آقای صفدر زارع-خانم صفایی زاده-خانم قاسمی

کارمند دبیرخانه/شبکه دولت

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۰۴

آقای رحیم زارع

حضور و غیاب

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۵۲

آقای عسگری-آقای اسپرغم

مسئول حقوق و دستمزد-کارشناس حقوق و دستمزد

۳۲۲۳۰۰۱۵

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۳۶

آقای شیرکوهی

ذیحسابی

۲

۱

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۳۷

خانم رحمان ستایش

دفتر ذیحسابی

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۳۷

آقایان:سهام زاده-باقرزارع

بایگانی اداری

۳۲۲۴۹۴۰۳

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۳۷

آقایان:ناظم البکا جهرمی-جلیلی

دیوان محاسبات

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۱۸

آقایان:امینی – درستکار

بودجه

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۵۴

خانم ها: دولکو-اشراقیان

آقایان:کاظمی-بشارت

حسابداری۱

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۴۵

آقای سلطانی/خانم یوسفی

مسئول حسابداری/کارشناس اع

۳۲۲۴۴۰۶۹

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۳۸

آقای احسنت

کارپردازی حسابداری

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۳۹

آقایان:راحمی-ناظر

بایگانی مالی

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۲۱

آقای جنتی/اسماعیلی

عامل ذیحساب/رابط سامانه تدارکات

۳۲۲۴۴۰۶۸

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۰۱/۲۰۹

خانم خلیلی

تلفنخانه

همکف

۳۲۲۲۶۸۰۰

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۴۰

آقای نیازی

انبار

۳۲۲۴۷۶۴۵

۳۲۲۴۴۰۶۸

داخلی۲۴۱

آقای نام آور

نقلیه

۳۲۲۴۴۰۶۸

(۳۲۲۴۴۰۶۸)
داخلی۲۴۲

آقایان:رحیمی

اطلاعات ورودی