تیر ۵, ۱۳۹۷

فارس مهدتمدن ،فرهنگ ومعنویت کشور است

رییس جمهور گفت : شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت ، مرکزیت فرهنگ و ادب با حافظ و سعدی و مرکزیت تمدن کهن باستانی با […]