تیر ۵, ۱۳۹۷

تعرفه دستمزد راهنمایان گردشگری

    شرح مکان ۱تا ۷ نفر ۸تا ۱۵ نفر ۱۶ تا ۴۰ نفر گشت تمام روز شهر شیراز ۹۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ گشت  نیم روز شهر […]