تلفنخانه

۵ تیر ۱۳۹۷

تلفنخانه اداره کل

شماره مستقیم شماره داخلی کارکنان بخش واحد ۳۲۲۲۲۱۴۵ (۳۲۲۴۴۰۶۸) داخلی۲۰۵ خانم ها:رضایی نیا- آقایان:کریمیان -فیروزی روابط عمومی ۱۲ (۳۲۲۴۴۰۶۸) داخلی۲۵۵ آقای:حمیده آقای عامری رفاه/کمیته های گردشگری […]
سازمان میراث فرهنگی