تیر ۵, ۱۳۹۷

فرم درخواست تسهیلات

  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس اینجانب/اینجانبان/شرکت ……………………………………………………….. فرزند ……………………….. نوع شرکت ………………………………………. به شماره شناسنامه/ثبت شده شماره ………………………………… صادره […]