تیر ۵, ۱۳۹۷

شهرستان آباده

شهرستان آباده  قدمت این شهر به پیش از هزار سال می رسد اما توسعه وترقی آن تقریبا از زمانی که کریم خان زندشیراز راپایتخت ایران کردشروع […]