تیر ۵, ۱۳۹۷

فردوسی

سیدرضا صالحی امیری*: اثر ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، در میان آفرینشهای ارزشمند شعر و ادب فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در طول […]