فراخوان واگذاری ۲۸ خانه تاریخی

 

 

 

 

مدارک مناقصه موزه منطقه ای فارس

آگهی شماره۹

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از  آثار تاریخی خود در سطح استان به شرح ذیل را به روش استعلام بهاء به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی  دعوت بعمل می­آید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.i

ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.

 
برای اطلاعات بیشتربه سایتwww.setadiran.ir مراجعه نمایید.

—————————————————————————————————————————-

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای شماره۳۴/م/۹۷

 

اداره کل میراث فرهنگی فارس در نظر دارد تکمیل پروژه موزه منطقه ای فارس را از طریق مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  به بخش خصوصی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.setadiran.ir مراجعه نمایید.

—————————————————————————————————————————

آگهی مزایده عمومی شماره ۹۷/۲۸۰ تا ۹۷/۲۹۲

 

موسسه صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخ فرهنگی در نظر دارد ۱۳ بنای تاریخی را از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به صورت قراردادسرمایه گذاری در مرمت-احیا-نگهداری و واگذاری حق بهره برداری واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.chre.ir مراجعه نمایید.

————————————————————————————————————————–

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲۸-۲۵/م/۹۷

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد خدمات نظافتی ،فضای سبز ،پشتیبانی ، حفاظتی
ونقلیه مربوط به سال ۹۷ خود رابه شرح ذیل از طریق مناقصه واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.setadiran.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.

————————————————————————————————————————–

 

آگهی استعلام قرارداد خودروهای استیجاری

شماره ۳۱ /الف/۹۷

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد خدمات نقلیه مربوط به سال ۹۷و۹۸ خود رابه شرح ذیل از طریق استعلام واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.

—————————————————————————————————————————

اطلاعیه شماره ۶

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان به شرح ذیل را به روش استعلام بهاء به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی دعوت بعمل می­آید جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.
اطلاعیه عمومی مرمت۹۷ -۲

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان به شرح ذیل را به روش استعلام بهاء به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی دعوت بعمل می­آید

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.
کتابفروشی آگهی  مزایده عمومی ۹۷

آگهی مزایده عمومی شماره۵،۶،۷ -۲/م ز/۹۷

نوبت اول: ۱۹/۱/۹۷

نوبت دوم: ۲۰/۱/۹۷

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد اجاره غرفه های اماکن تاریخی خود را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.
اطلاعیه عمومی مرمت۹۶ -۳

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان به شرح ذیل را به روش استعلام بهاء به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی دعوت بعمل می­آید

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.

——————————————————————————————————————————————————

اطلاعیه عمومی مرمت۹۶ -۲

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان به شرح ذیل را به روش استعلام بهاء به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی دعوت بعمل می­آید

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.farschto.ir ویابه امورقراردادهای این اداره کل به نشانی: شیراز، خیابان رودکی، خیابان داوری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واحد ۸ مراجعه نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه نمایید.