تیر ۵, ۱۳۹۷

گاهنامه فرهنگی مهرماه

  ۱مهرماهروز بازگشایی مدرسه ها ۲مهرماهروزگشایش مرکزرادیوشیراز ۴مهرماهروزتصویب اساسنامه انجمن های دوستدار میراث فرهنگی ۵مهرماهدرگذشت دکترصورتگر ۵مهرماهروزجهانی جهانگردی ۶مهرماهثبت پناهگاه حیات وحش وپارک ملی بختگان در […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

گاهنامه فرهنگی آذرماه

        ۱۸ آذرمعرفی عراق به عنوان آغازگر و مسئول جنگ از سوی سازمان ملل (۱۳۷۰) ۱۹ آذرتشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان […]