تیر ۵, ۱۳۹۷

گرفتن عکس به یاد دوران قدیم در گراش

در مراسم یک شب مانده به پایانی خونه کدیم ٢ گراش ، که به همت انجمن ایکوموس شهرستان گراش شبهای پایانی خود را پشت سر میگذارد […]