تعلیق دفتر خدمات مسافرتی

تعلیق فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی یگانه سیرشیراز

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس به استناد بند الف ماده ۲۰ آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی وبا عنایت به بازدید کارشناسی بعمل آمده و در نتیجه رأی کمیسیون فنی مورخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری ، فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی یگانه سیر شیراز، با مدیریت ابراهیم صادقی از تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جاری به مدت یک ماه تعلیق می گردد.

گفتنی است دفتر مذکور در طول مدت تعلیق مجاز به انجام تبلیغات و فروش نبوده و صرفا مجاز به انجام تعهدات پیشین خواهد بود و در صورت بی توجهی وفق ضوابط و مقررات آیین نامه اقدام می گردد.