متقاضیان سفر با تورهای داخلی و خارجی فقط به دفاتر دارای مجوزمراجعه نمایند

سازمان میراث فرهنگی