۴۴ مکان تاریخی میراث فرهنگی فارس به شهرداری شیراز واگذار می شود