معاونت صنایع دستی
معاونت صنایع دستی
حیدرعلی زاهدیان

حیدرعلی زاهدیان

 

معاون صنایع دستی و
هنرهای سنتی استان فارس

مدیردفتر معاونت

آقای عابدی

داخلی300

تلفن های مستقیم گویا:

37274011

37274277

37274408

37274428

37274510

37274564

تلفن مستقیم دفتر معاونت:37274183

Image
Image
Image
شرح وظایف معاونت صنایع دستی
فهرست خدمات ارائه شده و زمان پاسخگویی
سامانه ها
مجوزهای سه گانه صنایع دستی

کتابچه راهنمای ارائه خدمات معاونت

آزمون‌های صنایع دستی

گزارش عملکرد یکساله

خدمات قابل ارائه توسط معاونت صنایع دستی

نظارت و برگزاري نمایشگاه ها، جشنواره ها و همایش هاي وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 17061373000
کارشناس پاسخگو
زمینه های فعالیت معاونت