شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021372000 فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیا ی تاریخی - فرهنگی مجاز به سازمان
17062178100 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی  - تاریخی
17062178101 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
17062178102 صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی