شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021370101 فروش بلیت اماکن فرهنگی - تاریخی
17021370100 نمایش مجازي موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی کشور
17021370102 ارائه راهنماي صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی -تاریخی