شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021371100 صدور پروانه مجموعه داری
17021371101 مستندنگاري اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها
17021371102 تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران
17021371103 حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران