نظارت و برگزاری نمایشگاه ها ،جشنواره ها و هما ایش های میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1. صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی
2. صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
3. برپایی نمایشگاههای داخلی و بین المللی گردشگری
4. برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه