نظرات ،پیشنهادات و شکایات

پرسشنامه نظرسنجی میزان رضایت ارباب رجوع
Image
مشاوره الکترونیکی
Image
تصمیم گیری الکترونیکی
Image
پرسشنامه نظرسنجی از سامانه ها
Image
  • بروزرسانی:20220411.