فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیای تاریخی و فرهنگی مجاز به وزارتخانه

شناسه خدمت:17021366100

مشخثات خدمت

زیر خدمت

1. ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان
2. ورود اشیاء حاصل از پژوهشهای باستانشناسی به سازمان
3. استرداد خارجی اشیاء تاریخی فرهنگی اعلام شده از طریق مراجع قانونی
4. هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان بررسی اشیاء توقیفی
5. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های داخلی )درون سازمان(
6. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاههای خارجی
7. نقل و انتقال قطعی اشیاء تاریخی فرهنگی
8. نقل و انتقال امانی نمونههای مطالعاتی جهت انجام پژوهش
9. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی-سازی موزهها
10. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی )کمتر از یك روز( جهت انجام مطالعات
11. نقل وانتقال قطعی نمونههای آزمایشگاهی به خارج از کشور
12. تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزهای به غیر موزهای
13. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی به خارج از کشور جهت انجام مطالعات یا مرمت
14. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام مرمت
15. پیگیری اشیاء سرقتی
16. فروش اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان اموال تملیكی
17. بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاریخی فرهنگی
18. رسیدگی به کسری اشیاء تاریخی فرهنگی
19. امحاء اشیاء تقلبی

نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.