ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

شناسه خدمت:13039980000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1. صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

2. صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شان اثر .

صدور مجوز مطالعات باستان شناسی 3.

صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده 4

. صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی 5.

صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی 6.

7. صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره در حوزه مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.