نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی

شناسه خدمت:13001365000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1.تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

2.نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

3.خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم

4.مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی

5. استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه