ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیاء فرهنگی تاریخی

شناسه خدمت:17021373000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

2.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

3.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

4.صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.