آیین نامه ها
آیین نامه های معاونت سرمایه گذاری
 • آیین نامه اجرایی قانون توسعه گردشگری
 • آیین نامه اقامت گاه های بوم گردی استان
 • درجه بندی تأسیسات گردشگری ( مهمانپذیرهای کشور )
 • آیین نامه اصلاحی درجه بندی تأسیسات گردشگری
 • قوانین و مقررات مالیاتی در حوضه سرمایه گذاری
 • قوانین مقررات مربوط به مناطق آزاد
 • نحوه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران
 • راهنمای قوانین و مقررات مالیاتی تشکلهای مردم نهاد
 • آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
 • آیین نامه اجرایی تاسیس
 • راهنمای تطبیق تشکلهای مردم نهاد
 • خلاصه ضوابط ایجاد رستورانهای سنتی
 • سفره خانه های سنتی
 • ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی سفره خانه های سنتی
 • ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیر
 • ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی زائرسراها
 • ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان
 • ضوابط ایجاد کمپینگ
 • ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی سفره خانه کمی
 • ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی سفره خانه کیفی
 • قوانین و مقررات مالیاتی در حوضه سرمایه گذاری
 • آشنایی با سازمان های مردم نهاد-کتاب