شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021366102 ثبت آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی
17021366104 ثبت میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و احیای آن
17021366100 ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی
17021366105 ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی
17021366101 تعیین حریم حفاظتی و آزادسازي میراث طبیعی و تاریخی
17021366103 تعیین و آزادسازی حریم آثارملی غیرمنقول
17021366103 پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو براي ثبت در فهرست هاي میراث جهانی