نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

زیرخدمت ها

1. درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری 

2. صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

3. صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

4. نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری

5. نظارت بر تاسیسات گردشگری

6. فعالیت مدیر فنی تطبیق استانداردهای فنی و کیفی تأسیسات گردشگری

7. فعالیت عاملیت شرکت تطبیق استانداردهای فنی و کیفی تأسیسات گردشگری

8. گواهی ارزیاب تطبیق استانداردهای فنی و کیفی تأسیسات گردشگری

9. گواهی درجه بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.